Geachte relatie,

Trots!


Ons bedrijf staat nooit stil. Dat hebben we ook dit jaar ondervonden: er hebben zich weer de nodige ontwikkelingen voorgedaan waar we succesvol op hebben kunnen inspelen. Stuk voor stuk uitdagingen waar wij als ondernemers blij van worden. Als Prima voor elkaar kunnen we namelijk zelf onze keuzes maken. Hoe mooi is dat? Uiteraard hebben we te maken met andere partijen en met regelgeving, maar toch kunnen we ons eigen verhaal vertellen. Onze keuzes hebben geresulteerd in een prachtig aanbod aan verzekeringen, in samenwerkingsverbanden met verschillende partners en in sponsorrelaties. Dit is iets waar we trots op zijn: trots op ons bedrijf, trots op ons team. En niet in de laatste plaats: trots op het feit dat we u onze relatie mogen noemen!

Kees en Hans van Klaarbergen
De schadeverzekeringen binnen het Prima voor elkaar pakket
Met de premie die u voor uw verzekeringen binnen het Prima voor elkaar pakket afdraagt worden de schades vergoed die geclaimd worden door de verzekerden van Prima voor elkaar. Dat is het principe van verzekeren: onder het motto ‘draagt elkanders lasten’ betaalt iedere deelnemer zijn of haar premie en als het nodig is wordt men hieruit schadeloos gesteld.

Al ruim elf jaar bewijzen de positieve resultaten binnen het Prima voor elkaar pakket dat u met elkaar minder schade claimt dan de gemiddelde Nederlander. Hierdoor betaalt u een aantrekkelijke premie terwijl de voorwaarden uitstekend zijn. Het feit dat u met velen (ruim 2500 gezinnen hebben hun verzekeringen bij ons ondergebracht) elkaars lasten draagt, gekoppeld aan een hoge moraliteit, maakt dat wij namens u goed met verzekeraars kunnen onderhandelen over voorwaarden en premies.

Voordeel voor alle partijen, dat werkt!
Ons uitgangspunt bij de onderhandelingen is steeds dat alle betrokken partijen voordeel moeten hebben bij de overeenkomst. Als partijen onderscheiden we daarbij ten eerste u als verzekerde, ten tweede de verzekeraars die uiteindelijk de schadelast dragen, en ten derde onszelf, uw adviesbureau Prima voor elkaar.

Voordeel voor alle partijen houdt om te beginnen in dat u een gunstige premie betaalt voor verzekeringen met uitgebreide voorwaarden, waarbij u mag vertrouwen op excellente dienstverlening van onze kant. Ten tweede moeten de verzekeraars voldoende premiegelden ontvangen om garant te kunnen blijven staan voor de schadeuitkeringen. En voor ons als Prima voor elkaar geldt dat we dankzij de inkomsten (provisie) die we via uw premie ontvangen ons bedrijf kunnen runnen op een effectieve en tegelijk menselijke, betrokken manier. Tijdens de jaarlijkse onderhandelingen met verzekeraars letten we er nauwgezet op dat deze balans goed blijft. Dat geeft rust, dat geeft vertrouwen. Het feit dat ons moederbedrijf Dominass Assurantiën BV dit vak al drie decennia mag uitoefenen laat wel zien dat het werkt!

Schadelast neemt toe
De laatste jaren merken we wel dat de resultaten onder druk komen te staan: de kosten om schades te herstellen zijn enorm gestegen. Waar het gaat om, bijvoorbeeld, auto’s heeft dat onder meer te maken met technische ontwikkelingen (bumpers met ingebouwde achteruitrijcamera’s) en hogere loonkosten. Daarnaast zijn er steeds meer partijen die schadeclaims indienen. Denk hierbij aan zorgverzekeraars en werkgevers die kosten op ons verhalen nadat er (letsel)schade is veroorzaakt door een van onze verzekerden. Ook is er veel druk op smartengeldclaims. Er ontstaat in Nederland steeds meer een claimcultuur, met alle nadelige gevolgen van dien.

Ook zien we de gevolgen van de klimaatverandering, vooral in de toename van storm- en hagelschades. Zo werden er bij ons alleen al in januari 2018 ruim driehonderd gevallen van hagel- of stormschade gemeld. Met een gemiddeld schadebedrag van € 800 vormt dat een behoorlijke kostenpost. De verwachting is dat dit soort uitschieters steeds vaker zullen voorkomen, zodat verzekeraars gewoon meer geld nodig hebben om aan hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Premieverhoging?
Veel verzekeraars voeren dan ook forse premieverhogingen door. De consumentenbond schreef in juli 2018 dat er gemiddeld 10% meer premie voor autoverzekeringen nodig is. De Nederlandse Bank riep de verzekeraars al tijden op om de premies te verhogen. Bij autoverzekeringen zien we de volgende gemiddelde premiestijgingen: Aegon 41%, FBTO 16%, Nationale Nederlanden 15% en Hema 23%. Daarnaast verhoogde Promovendum haar premies met soms 75% om ‘scheefgroei’ tussen nieuwe en bestaande klanten ‘recht te trekken’. Bij Inboedel- en Opstalverzekeringen is het plaatje: Nationale Nederlanden 20%, Allianz 17%, Delta Lloyd 10%, ING 13%. Bij reisverzekeringen belopen de premieverhogingen globaal 5%. (Bron: MoneyView / Consumentenbond, premies 1 april 2018 en 1 augustus 2017.)

Bij ons niet!
Dit gaan wij niet doen. Uw schadepremies blijven gelijk. In overleg met onze verzekeraar A.S.R. (zie hieronder) hebben we besloten de oplossing deels te zoeken in het verlagen van de pakketkorting die u jaarlijks ontvangt. Deze korting kon tot dusverre oplopen tot 10% van de jaarpremie en kon nog aangevuld worden met een korting van 6% als bonus voor een schadevrij jaar.

Vanaf 1 januari 2019 gaan voor u deze kortingen omlaag. Vier procent wordt voortaan afgedragen aan een zogeheten Vangnet bij A.S.R., waarmee deze verzekeraar de toenemende schadelast kan compenseren. Anders dan bij premiegelden worden er door de verzekeraar geen kosten ingehouden en ontvangen wij geen provisie. Een unieke methode!

Van onze kant verlagen we onze provisie structureel. Dit betekent dat we 4% minder inkomsten krijgen vanuit de totale premie die u betaalt. Deze aderlating verwachten we op te kunnen vangen door de groei van het aantal relaties. Met deze verhoudingsgewijs bescheiden en evenwichtige maatregelen zijn we er van overtuigd het aantrekkelijke Prima voor elkaar pakket te kunnen handhaven.
Exclusieve samenwerking met A.S.R.
In de Nieuwsbrief van vorig jaar kon u lezen dat we naast Nationale Nederlanden een contract hadden afgesloten met een nieuwe risicodrager: A.S.R. We hoopten op een positieve, langdurige samenwerking met deze twee verzekeraars. In de loop van dit jaar bleek echter dat Nationale Nederlanden de contractvoorwaarden wilde herzien. Dit was niet het directe gevolg van onze samenwerking maar van een algemene koerswijziging, bepaalt vanuit de ivoren toren. Nationale Nederlanden had geen oog voor de afwijkende premies en voorwaarden van het Prima voor elkaar pakket maar uitsluitend voor de resultaten van het concern als geheel. Bijkomend probleem is de in de verzekeringswereld oprukkende standaardisering. Afwijkende tarieven en afspraken zijn nauwelijks meer mogelijk omdat het volledig automatiseren van alle processen goedkoper is. De menselijke maat verdwijnt naar de achtergrond. Hoe dan ook zou de herziening leiden tot forse premieverhogingen en beperking van de voorwaarden.

Daarom hebben we Nationale Nederlanden vaarwel gezegd en we zijn blij met een geïntensiveerde samenwerking met A.S.R. Per 1 januari 2019 ondertekent A.S.R. voor 100% alle polissen die onderdeel uitmaken van het Prima voor elkaar pakket (met uitzondering van uw zorgverzekering en uw rechtsbijstandverzekering). Met A.S.R. hebben we de oude afspraken kunnen herijken om van daaruit op dezelfde manier verder te werken. Hiermee wordt het vertrouwen dat we in meer dan dertig jaar hebben opgebouwd beloond. Voor u betekent dit dat er in uw polissen en voorwaarden niets hoeft te veranderen! Een bijkomend maar niet onbelangrijk voordeel is dat A.S.R. het hoogst scoort in het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer, die verzekeraars beoordeelt op hun beleid ten aanzien van thema’s als klimaat, natuur, mensenrechten, dierenwelzijn en wapens.

We vertrouwen erop dat we door deze nog hechtere samenwerking de komende jaren kunnen blijven doen waar we goed in zijn: er voor u zijn als u ons nodig hebt.
Ondernemersavond: maak de ander beter
Ieder jaar organiseren wij een Ondernemersavond, een samenzijn met onze zakelijke relaties, ondernemers en winkeliers uit de regio. Dit jaar vond deze avond plaats in het genoeglijke restaurant/zalencentrum De Oude Duikenburg in Echteld. Het thema van de avond was ‘elkaar versterken’. Vol trots hebben we de plannen voor onze zorgcampagne gepresenteerd. Ook dit jaar spelen de winkeliers uit de regio een grote rol. We zijn dan ook blij dat zij dit jaar wederom gaan bijdragen aan een heel leuke campagne.

De avond werd afgesloten met een interessante presentatie door de acteur Loek Peters, bekend van onder andere de serie Penoza. Met voorbeelden uit zijn toneelcarrière liet hij op inspirerende wijze zien hoe we elkaar kunnen versterken. We kijken daarom terug op een zeer geslaagde avond waarop nog eens bevestigd werd hoe belangrijk het is om samen te werken.

U als Prima voor elkaar-relatie heeft ook direct voordeel bij onze Ondernemersavonden. Zo kunt u bijvoorbeeld bij steeds meer deelnemende winkeliers de Prima voor elkaar-bonnen inleveren. Mede door onze Ondernemersavonden sluiten steeds meer winkeliers zich bij ons aan.
Uw zorgverzekering in 2019
De wijzigingen rondom de zorgverzekering zijn ieder jaar weer een belangrijk moment. Het is iets waar u vast niet al te veel tijd aan kwijt wilt zijn, maar toch is dit het moment om er even aandacht aan te besteden. We adviseren u om te bedenken welke zorg u gebruikt of nodig heeft, en hier uw verzekeringspakket op af te stemmen.

In het basispakket verandert er weinig. Ook het eigen risico blijft gelijk, namelijk € 385 per jaar. Maar anders dan vorig jaar vindt er wel een aantal wijzigingen plaats in de aanvullende pakketten. Zo wordt er voor orthodontie een wachttijd van een jaar ingevoerd. De vergoeding van de eigen bijdrage voor ADHD-medicijnen komt te vervallen. Ook zijn er wijzigingen op het gebied van hoortoestellen. Kiest u een hoortoestel buiten de bestaande categorieën, dan ontvangt u voortaan geen vergoeding meer. Uw nieuwe zorgpolis bevat een duidelijk overzicht van de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden 2019. Ons advies is om deze aandachtig door te nemen. Uiteraard staat ons zorgteam (zorgteam@primavoorelkaar.com of 0344-647070) voor u klaar indien u vragen heeft.

Nieuwe risicodrager

Achter de schermen vindt er een belangrijke wijziging plaats. We zijn een samenwerking aangegaan met een nieuwe en krachtige zorgverzekeraar: EUCARE. De belangrijkste reden voor deze overstap is dat de huidige zorgverzekeraar Avéro-Achmea stopt. Moedermaatschappij Achmea heeft aangegeven dat het label Avéro zal worden vervangen door Zilveren Kruis. In het afgelopen jaar is ons duidelijk geworden dat een overgang naar Zilveren Kruis enkel negatieve gevolgen zou hebben. Zo zouden bijvoorbeeld onze aanvullende voorwaarden (op het gebied van fysiotherapie, kraamvergoeding, optometrie of Vitalfitness) komen te vervallen en zou de collectiviteitskorting van 10% fors worden verlaagd. Omdat Zilveren Kruis alleen online werkt, zou onze adviesfunctie komen te vervallen. Nog afgezien van een slechtere dekking tegen een hogere premie zou u er letterlijk alleen voor komen te staan.

We zijn dus op zoek gegaan naar een andere zorgverzekeraar en kwamen uit bij EUCARE, een nieuwe maatschappij die wèl maatwerk levert. Wij kunnen daardoor blijven doen wat we al jaren doen en de declaratieverwerking blijft in de vertrouwde handen van Aevitae. Aangezien EUCARE is aangesloten bij een van de grootste herverzekeraars van Europa zit het ook op het gebied van solvabiliteit helemaal goed. Op zichzelf heeft de overstap naar EUCARE voor u geen gevolgen; de bovengenoemde veranderingen in de polisvoorwaarden staan er los van. De 10% collectiviteitskorting blijft gehandhaafd! Heeft u vragen over EUCARE, dan kunt deze stellen aan Hans van Klaarbergen (hans@primavoorelkaar.com of 0344-647070).

Naast een nieuw polisblad ontvangt u begin 2019 een nieuwe zorgpas. Wist u overigens dat een geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) al voldoende is bij opname in het ziekenhuis of bij bezoek aan een arts?
Tips van de schadeafdeling
Helaas komt het steeds vaker voor dat er wordt ingebroken in woningen in onze regio. De tijd dat woningen in de Betuwe werden overgeslagen door het “dievengilde” ligt voorgoed achter ons.

Een inbraak, of poging daartoe, kost niet alleen veel geld, het is ook gewoon een heel vervelende ervaring. Diefstallen zijn helaas niet honderd procent te voorkomen. Wel kun je vrij eenvoudig de kans op inbraak en diefstal verminderen. Via de politie ontvingen we een aantal tips die we graag met u delen. Doe er uw voordeel mee!

Inbrekers passen verschillende technieken toe om in uw woning te komen. Welke zijn dat en wat kunt u ertegen doen?

Flipperen: de inbreker ontsluit de deur met een pasje of een stuk plastic tussen een deur en het kozijn, waardoor het slot, de ‘dagschoot’, kan worden teruggeduwd.

Wat kunt u doen? Draai de deur op het nachtslot. Daarnaast kunt u overwegen een anti-inbraakstrip aan te brengen. Heeft uw deur een enkelvoudig hoofdslot? Plaats dan een extra slot op kniehoogte. Dit zorgt voor extra stevigheid van de deur.

Kerntrekken: de inbreker trekt de cilinder uit het slot, vermoedelijk met zelfgemaakt of professioneel gereedschap uit de slot- en sleutelbranche.

Wat kunt u doen?
Monteer cilinders die hiertegen bestand zijn. Ook bestaat er veiligheidsbeslag dat tegen kerntrekken is beveiligd. Vraag er naar bij de vakman.

Gaatje boren: de inbreker boort een gaatje onder het slot van een deur of raam. Vervolgens draait hij of zij met een ijzerdraad de sleutel om die nog in het slot zat en/of opent de raamsluiting.

Wat kunt u doen?
Monteer raamgrendels die met een sleutel afsluitbaar zijn. Laat ook nooit een sleutel in de deur of het raamkozijn zitten. Haal sleutels altijd uit het slot en berg ze op een veilige plek op.

Openhengelen: de inbreker komt de woning binnen door het slot of de deurkruk van de deur via de brievenbus open te hengelen.

Wat kunt u doen?
Draai de deur op slot. Daarnaast kunt u aan de binnenkant een goedgekeurde bescherming over de brievenbus aanbrengen.

Insluiping: de inbreker sluipt een woning binnen door een openstaand raam of een niet afgesloten deur – op de begane grond, maar ook op de eerste verdieping door via een aanbouw, schuurdak of op andere manier omhoog te klimmen.

Wat kunt u doen?
Sluit alles af als u weggaat. Bent u thuis? Sluit dan openstaande ramen en deuren af van de vertrekken waarin u zich niet bevindt. Maak uw woning voor insluipers ‘onaantrekkelijk’. Autosleutels, een handtas, video-, foto-, of audioapparatuur, een smartphone of laptop in het zicht trekken de aandacht van een insluiper.

Op politie.nlonderwerp Woninginbraak en www.politiekeurmerk.nl vindt u meer preventietips.
Je komt ons ook overal tegen
Vaak zeggen mensen tegen ons: ‘we komen jullie ook overal tegen’. Een mooi compliment, al zeggen we het zelf. De reden dat wij veel activiteiten financieel steunen is terug te vinden in onze missie. We willen positief betrokken zijn binnen onze regio, met name bij activiteiten die worden gedragen door vrijwilligers. Hun werk inspireert ons, het straalt plezier en onderlinge betrokkenheid uit. Van de talrijke activiteiten waar we trots op terugkijken noemen we er twee.

Allereerst de ijsbaan in Kesteren. Drie weken lang was het vooral voor de jeugd een fantastische ervaring. Echt ijs, echte schaatsen, Hollandse folklore in optima forma. De ijsbaan was een initiatief van André van de Pol, als ondersteuning voor de nieuwe Plus die hij opende. Naast de Plus was ook Prima voor elkaar hoofdsponsor omdat deze actie goed paste bij onze zorgcampagne. Toch was het succes van de ijsbaan uiteindelijk te danken aan de inzet van honderden vrijwilligers. Dit jaar ligt de ijsbaan in Opheusden.


En dan het TCO, wat staat voor Tree Center Opheusden. Ruim 130 boomkwekers en leveranciers op het gebied van de laanbomenteelt hebben hun krachten gebundeld om samen één gezicht naar buiten te vormen. In september resulteerde dit in de Bomentour als onderdeel van de actie "Kom in de kwekerij". Drie kwekerijen waren opengesteld voor het publiek waardoor men inzicht kon krijgen in het reilen en zeilen op zo’n bedrijf. Voor volgend jaar staat er een nieuwe editie gepland. Ook dan willen wij weer ons steentje bijdragen. Inderdaad, u komt ons overal tegen!
Teamontwikkelingen
Onze medewerkers vormen een vakkundig team waar u volledig van op aan kunt. Dagelijks staan zij voor u klaar en we zijn trots op hen. Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van John van Meeteren. Na 15 jaar bij ons team heeft hij zijn grote droom verwezenlijkt: samen met zijn partner heeft hij in Kesteren tapasrestaurant ’t Ambtshuis geopend. Een fijne plek, waar wij als Prima voor elkaar regelmatig te vinden zijn. Johns plaats binnen het polisteam is ingenomen door Willeke van Zoest. Zij stelt zich graag kort aan u voor.

Mijn naam is Willeke en ik werk sinds januari voor Prima voor elkaar. Hiervoor was ik acceptant bij SSA Verzekeringen. Al een tijdje heb ik Prima voor elkaar gevolgd. Toen ik toe was aan een nieuwe uitdaging, kwam deze vacature voorbij. Het leuke aan werken bij Prima voor elkaar is, dat de relatie altijd voorop staat en geen nummer is. In mijn vrije tijd ben in vaak te vinden in mijn caravanstalling, lees ik een boek of ga een weekendje weg. Graag tot ziens of tot horens aan de telefoon.

Wilt u ons volledige team zien? Ga dan naar Ons Team, daar kunt u ons allemaal terugvinden.
Bereikbaar – ook na vijven
We zijn op kantoor van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Wilt u langskomen? U hoeft geen afspraak te maken, u bent altijd van harte welkom.

Ook buiten kantooruren zijn we gewoon bereikbaar, via onze voicemail. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. Een van onze adviseurs belt u dan op korte termijn terug.

Wilt u buiten onze kantooruren melden dat u een nieuwe auto heeft? Geen probleem! Voor het aanmelden van een nieuwe auto is het inspreken van uw naam, telefoonnummer en het kenteken samen met de meldcode voldoende. Uw auto is dan direct verzekerd. U kunt uw autowijziging ook per e-mail doorgeven. Wanneer u bovengenoemde gegevens naar ons mailt, wordt de auto in dekking genomen.

Kortom, ook buiten kantooruren staan we voor u klaar. Een gerust idee!